Документ 1050-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.02.2019, підстава - 87-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1050
Київ
Про затвердження Положення про
Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1227 ( 1227-2011-п ) від 30.11.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 87 ( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про
дипломатичну службу" ( 2449-19 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 87 ( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
Затвердити Положення про Представництво Міністерства
закордонних справ України на території України, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1050
ПОЛОЖЕННЯ
про Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України

1. Це Положення визначає статус, завдання і функції
Представництва МЗС на території України.
2. Представництво МЗС на території України (далі -
Представництво) входить до системи органів дипломатичної служби,
утворюється Кабінетом Міністрів України і підпорядковується МЗС.
Представництво утворюється в регіонах України, де діють
іноземні консульські установи чи представництва міжнародних
організацій. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 87 ( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
3. Округ Представництва (частина території України, в межах
якої Представництво здійснює свої повноваження) визначається МЗС
з урахуванням меж консульських округів іноземних дипломатичних
представництв і консульських установ.
4. У своїй роботі Представництво керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим
Положенням, а також наказами та інструкціями МЗС.
5. Основними завданнями Представництва є:
сприяння розвитку дружніх відносин України з іноземними
державами, розширенню економічних, науково-технічних,
гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму;
надання допомоги іноземним консульським установам у виконанні
ними функцій щодо захисту прав і законних інтересів іноземних
фізичних та юридичних осіб, у здійсненні інспекцій щодо суден,
літаків та їх екіпажів, а також інших функцій; { Абзац третій
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
координація діяльності державних органів, розташованих у
межах округу Представництва, у сфері зовнішніх зносин з метою
забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу України; { Абзац
четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2019-п ) від
13.02.2019 }
виконання інших завдань згідно із законодавством України.
6. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює оформлення іноземцям та особам без громадянства віз
для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію;
витребовує документи соціально-правового характеру з-за
кордону, легалізує та проставляє апостиль на документах;
веде облік працівників іноземних консульських установ, членів
їх сімей, а також інших категорій іноземців, реєструє їх паспортні
документи;
сприяє іноземним дипломатичним представництвам і консульським
установам, представництвам міжнародних організацій в організації
поїздок їх посадових осіб по округу Представництва, зустрічей з
представниками місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, у проведенні протокольних та культурних
заходів, надає необхідну допомогу іноземним делегаціям і посадовим
особам МЗС у розробленні та виконанні програм перебування в
окрузі;
інформує іноземні консульські установи, розташовані в межах
округу Представництва, про факти затримання, взяття під варту або
смерті громадян держав, які вони представляють, про
дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, нещасні випадки і надає
допомогу в установленні контактів представників цих установ з
компетентними органами України;
з метою забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу
України координує діяльність державних органів, розташованих у
межах округу Представництва, у сфері зовнішніх зносин;
сприяє державним органам, розташованим у межах округу
Представництва, у частині здійснення ними зовнішніх зносин,
дотримання міжнародних зобов’язань України, надає їм відповідну
методичну, консультаційну та інформаційну допомогу з метою
забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу України;
здійснює у межах своїх повноважень загальний нагляд за
виконанням державними органами міжнародних договорів України та
надає відповідні роз’яснення у межах округу Представництва;
сприяє державним органам в установленні контактів з
іноземними консульськими установами у межах округу Представництва;
здійснює прийом громадян України, іноземців та осіб без
громадянства з питань, що належать до його компетенції;
виконує інші функції відповідно до законодавства. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2019-п ) від
13.02.2019 }
7. Керівництво Представництвом здійснює Міністр закордонних
справ.
8. Представництво очолює Представник МЗС, який призначається
на посаду і звільняється з посади Державним секретарем МЗС.
{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 87 ( 87-2019-п ) від
13.02.2019 }
У разі відсутності Представника МЗС його обов'язки виконує
інший дипломатичний службовець Представництва. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
9. Представництво регулярно інформує МЗС з усіх питань своєї
діяльності, а також подає Міністерству в установлені терміни
перспективний план роботи, звіт про роботу за рік, проект
кошторису Представництва, фінансову, бюджетну та іншу звітність.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
10. Структура Представництва затверджується Міністром
закордонних справ. { Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови
КМ N 87 ( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }
Кошторис та штатний розпис Представництва затверджуються
Державним секретарем МЗС. { Абзац другий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 87 ( 87-2019-п ) від
13.02.2019 } { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1227
( 1227-2011-п ) від 30.11.2011 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 87
( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }

12. Дипломатичним службовцям Представництва присвоюються
дипломатичні ранги відповідно до Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2449-19 ).
Ротація посадових осіб дипломатичної служби здійснюється
згідно з планом ротації відповідно до Закону України "Про
дипломатичну службу". { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2019-п ) від
13.02.2019 }
13. Представництво утримується за рахунок коштів державного
бюджету в межах видатків, передбачених для МЗС.
14. Представництво є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки у відповідному органі Казначейства, штампи,
печатки із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2019-п ) від 13.02.2019 }вгору